Posts Tagged ‘Oleofarm’

Wyniki konkursu “Twoje życie ze smakiem”

wtorek, 17 czerwca, 2014

Kochani!

Troszkę szkoda, że tak mało było zgłoszeń konkursowych. Ze statystyk bloga widzę, że zaglądaliście do wpisu konkursowego bardzo często, tym bardziej mnie to dziwi. Otrzymałam 3 komentarze z odpowiedzią na pytanie. Ich autorki otrzymają książki Zdrowie ze smakiem. Przepisy blogerów inspirowane Olejami Świata od fundatora nagród firmy Oleofarm. Proszę Marzenę, Lukę Li oraz Freję o przesłanie do mnie swoich danych: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu dla kuriera na adres mops@wlodarczyki.net. Gdy otrzymam wszystkie adresy przekażę je firmie Oleofarm, która bedzie wysyłać nagrody.

okladka

 

Zapraszam także do zapoznania się z Olejami Świata oraz innymi produktami oferowanymi przez firmę Oleofarm, które znajdziecie w ich sklepie internetowym Oleofarm 24.

Konkurs “Twoje zdrowe życie ze smakiem”

poniedziałek, 9 czerwca, 2014

Pewnie pamiętacie jak niedawno na profilu mojego bloga na Facebook-u prezentowałam Wam książkę Zdrowie ze smakiem. Przepisy blogerów inspirowane Olejami Świata, która powstała w wyniku współpracy firmy Oleofarm z wybranymi blogerami kulinarnymi. Znalazły się tam aż trzy moje przepisy: ratatouille, rolady wołowe ze szparagami na purée z batatów i marchewki oraz serowo-truskawkowy torcik naleśnikowy. Teraz mam dla Was konkurs, w którym do wygrania będą trzy egzemplarze tej książki.

Zdrowie ze smakiem

 

Na czym polega konkurs? Wystarczy, że w dniach 9-15 czerwca 2014 roku w komentarzu do tego wpisu odpowiecie na pytanie: Jaki jest Twój sposób na zdrowe życie ze smakiem? Wybiorę 3 najlepsze moim zdaniem komentarze i te osoby otrzymają od firmy Oleofarm książki Zdrowie ze smakiem. Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie poniżej. Zapraszam do udziału w zabawie! Wyniki podam 17-go czerwca na blogu.

 

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Twoje zdrowe życie ze smakiem”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs pod nazwą „Twoje zdrowe życie ze smakiem” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Spółkę Oleofarm Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 8 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 9.06.2014 od momentu umieszczenia informacji o konkursie na blogu prowadzonym przez Annę Włodarczyk (Blogerka) na stronie internetowej https://www.mopswkuchni.net, do 15.06.2014 do godziny 23:59.

3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania w Polsce.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe zgłoszenie, które polega na umieszczeniu w komentarzu pod informacją o konkursie, o której mowa w § 1 ust. 2 powyżej, odpowiedzi na pytanie: Jaki jest Twój sposób na zdrowe życie ze smakiem.

3. Zgłoszenia można dokonać tylko do końca trwania Konkursu. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data, godzina i minuta ukazania się komentarza.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.

5. Każdy Uczestnik może tylko raz wziąć udział w konkursie.

§ 3
DANE OSOBOWE

1. W celu przekazania nagród zwycięzcom, konieczne będzie podanie przez nich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu, pod który przesłana ma zostać nagroda. Przekazanie powyższych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).

2. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu przesłania nagród, a także w innych celach związanych z działalnością Oleofarm sp. z o.o., tj. w celach marketingowych, promocji, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w przyszłości przez Oleofarm sp. z o.o., o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator. Każdy ma prawo do kontroli swoich danych, w tym prawo do wglądu oraz ich poprawienia.

§ 4
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w terminie do dnia 19.06.2014 na adres e-mail olejeswiata@oleofarm.com

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 5
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, bierze udział w postępowaniu konkursowym i ma szansę na przyznanie nagrody.

2. Rozstrzygnięcie konkursu polega na dokonaniu przez Blogerkę wyboru trzech osób, które umieściły najlepsze komentarze, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, pod informacją o konkursie, o której mowa w § 1 ust. 2 powyżej.

3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 17.06.2014 poprzez publikację przez Blogerkę listy zwycięzców na blogu, o którym mowa w § 1 ust. 2 powyżej.

4. Nagrodą rzeczową dla każdego ze zwycięzców jest książka „Zdrowie ze smakiem”.

5. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości nagrody w formie ekwiwalentu pieniężnego.

6. Do odbioru nagrody rzeczowej niezbędne będzie przekazanie przez zwycięzcę danych osobowych, zgodnie z § 3 powyżej. Nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody i będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W takiej sytuacji Blogerka dokona wyboru nowego zwycięzcy w miejsce zwycięzcy, który zrezygnował z nagrody.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na https://www.mopswkuchni.net/

4. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Oleofarm